Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 3 marca 2016 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady zawierania umów między Pawłem Błońskim, działającym pod marką HurtowniaPixeli.pl, zwanym dalej Wykonawcą, a podmiotem zlecającym Wykonawcy wykonanie dzieła lub świadczenie pozostałych oferowanych przez Wykonawcę usług, zwanym dalej Zamawiającym, a także ich wzajemne prawa i obowiązki (dalej Regulamin).
 2. Zawarcie umowy o dzieło lub umowy zlecenia (dalej Umowa) między Wykonawcą i Zamawiającym jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający są obowiązani do przestrzegania jego postanowień.
 3. Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej lub poprzez zaakceptowanie oferty złożonej drogą elektroniczną.
 4. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy może korzystać z usług osób trzecich.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§ 2. Zakres usług

Wykonawca świadczy usługi w zakresie:

 • projektowania i tworzenia i wdrażania stron internetowych,
 • wdrażania rozwiązań IT,
 • obsługi i administracji aplikacji internetowych,
 • tworzenia ilustracji rysunkowych i grafiki komputerowej,
 • projektowania, tworzenia identyfikacji wizerunkunkowej.

§ 3. Materiały Zamawiającego

 1. Po zawarciu Umowy, Zamawiający przekazuje Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, materiały graficzne i tekstowe konieczne do wykonania dzieła.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo oceny jakości dostarczonych materiałów.
 3. W przypadku nie przekazania przez Zamawiającego wszystkich koniecznych materiałów lub przekazania materiałów o niewłaściwej jakości, Wykonawca, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Zamawiającemu dodatkowego terminu na dostarczenie materiałów, może od Umowy odstąpić.
 4. Zabrania się dostarczania przez Zamawiającego treści sprzecznych z prawem, w szczególności treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym.
 5. Wykonawca jest uprawniony do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

§ 4. Wynagrodzenie

 1. Ustalone w Umowie wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
 2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy następuje w Umowie, w oparciu o wykorzystane przy tworzeniu dzieła technologie, stopień rozbudowania struktury, zakres prac kreacyjnych, termin wykonania, wymogi graficzne i wymogi prawne.
 3. Po zawarciu Umowy Zamawiający uiszcza zadatek w wysokości 30% wynagrodzenia.
 4. Pozostałą część wynagrodzenia (70%) Zamawiający uiszcza po ostatecznej akceptacji dzieła, przed przekazaniem plików otwartych, przygotowanych do druku (dotyczy projektów graficznych), lub uruchomieniu aplikacji internetowej na docelowym serwerze.
 5. Wynagrodzenie uwzględnia należny podatek dochodowy. Wykonawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła przechodzą na Zamawiającego nie wcześniej niż z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła.
 2. Wszelkie szkice i projekty powstałe w trakcie tworzenia dzieła oraz zawierające je pliki stanowią własność Wykonawcy i nie podlegają przekazaniu Zamawiającemu wraz z końcowym dziełem.

§ 6. Odstąpienie od Umowy

 1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn innych niż wskazane w Umowie skutkuje utratą zadatku.
 2. W sytuacji gdy Zamawiający odstępuje od Umowy w zaawansowanym etapie prac, tj. po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu graficznego, lub wykonania przynajmniej 50% prac programistycznych, Zamawiający obowiązany jest dodatkowo do uiszczenia kary umownej stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia (łącznie z zadatkiem: 50% wysokości wynagrodzenia).

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące wykonanego dzieła lub świadczonych usług Zamawiający składa drogą elektroniczną na adres:  .
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.